Nabór do KSC – referent

Ogłoszenie – referent KSC 201820181109

oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Możliwość komentowania Nabór do KSC – referent została wyłączona

POMOC dla naszego kolegi

Możliwość komentowania POMOC dla naszego kolegi została wyłączona

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!  

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach
i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów
i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie
i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem,
  w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów
  i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek  dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
   

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych
i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.
Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.
Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.
Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!
Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako…”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 
Kategoria: Konspekty ćwiczeń dla nauczycieli i karty pracy dla dzieci pomocne w przeprowadzeniu zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Materiały są częścią publikacji „Przygody Ognika” wydanej przez Komendę Główną PSP, Warszawa 2016 [ 7 ]
1 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz
2 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz
3 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj
4 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj
5 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna
6 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna

Kategoria: Karty ćwiczeń dla dzieci [ 3 ]
KARTY CZ. 2 DLA DZIECI. Te numery znasz
KARTY CZ. 4 DLA DZIECI Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj
KARTY CZ. 5 DLA DZIECI Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna

Kategoria: Pliki Kampanii [ 9 ]
Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf)
Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf)
Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point)
Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point)
Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg)

 

         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Możliwość komentowania „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” została wyłączona

JAROCIN – ćwiczenia doskonalące w Mieszkowie.

W dniu 6 października 2018 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Jarocinie, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin oraz formacjami Obrony Cywilnej przeprowadziły wspólne ćwiczenia służb w zakresie „WSPÓŁDZIAŁANIE FORMACJI OC ZE SŁUŻBAMI, INSPEKCJAMI I STRAŻAMI PODCZAS REALIZACJI ZADAŃ RATOWNICZYCH I OCHRONNYCH” wraz z „ĆWICZENIAMI TAKTYCZNO-BOJOWYMI Z ZAKRESU DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH ORAZ USUWANIA SKUTKÓW NAWAŁNIC I ANOMALII POGODOWYCH”

Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Mieszków, ul. Dworcowa, na terenie nieczynnej gorzelni. Poprzedzone były częścią teoretyczną i odprawą służb w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Taczaka.

Uczestnicy ćwiczyli m.in. współdziałanie między służbami, zabezpieczenie terenu działań, rozpoznawanie i ocena zagrożenia, standardy gotowości operacyjnej jednostek, działania ratownicze i zabezpieczające, dotarcie do poszkodowanych lub zagrożonych ludzi oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy, działania ratownicze i zabezpieczające z uwzględnieniem asekuracji ratowników, ewakuacja ludzi z miejsc występowania zagrożenia życia i zdrowia, zabezpieczenie budynku uszkodzonego podczas np. działań wojennych lub anomalii pogodowych.
Zorganizowano cztery pozorowane zdarzenia, podczas których zadaniem służb było udzielenie pomocy osobie zaatakowanej przez nożownika i obezwładnienie napastnika, działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożaru kotłowni, zabezpieczenie uszkodzonego dachu przy użyciu plandek wraz z udzieleniem pomocy osobie, której w wyniku wybuchu „urwało” nogę oraz doskonalono techniki pracy pilarką spalinową podczas usuwania drzew trudnych i wiatrołomów.

Na terenie ćwiczeń wyznaczono miejsce dla obserwatorów – widzów.

Opracowanie: kpt. Mirosław Hybiak, ogn.Bartosz Majsnerowski

Zdjęcia: archiwum OSP w Mieszkowie

Zamieścił: sekc. Dawid Augustyniak

Możliwość komentowania JAROCIN – ćwiczenia doskonalące w Mieszkowie. została wyłączona

Jarocin – ewakuacja Szkoły Podstawowej w Sławoszewie

W dniu 4 października 2018 roku o godz. 11.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Sławoszewie odbyła się próbna ewakuacja uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników cywilnych połączona z ćwiczeniami zastępów z terenu gminy Kotlin.

W trakcie ćwiczeń sprawdzano:
– drogi dojazdowe oraz możliwości ustawienia pojazdów
– drogi ewakuacyjne
– sieć hydrantową
– miejsce ewakuacji ludzi
– główne wyłączniki – zawory prądu, gazu

Po zakończonych ćwiczeniach podsumowania dokonał Dowódca JRG Jarocin kpt. Rafał Regus oraz Komendant Gminny OSP dh Michał Nawrocki. Podkreślono sprawność i szybkość dokonanej ewakuacji, specyfikę obiektów szkolnych oraz osiągnięcie zamierzonych celów ćwiczeń.

Opracowanie: kpt. Rafał Regus
Zdjęcia: SP Sławoszew
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak

Możliwość komentowania Jarocin – ewakuacja Szkoły Podstawowej w Sławoszewie została wyłączona